پرسش
آیا اسفنکتر ابتدای روده ی باریک دوازدهه نام دارد؟
بدون پاسخ معتبر 0
1 سال 1 پاسخ 342 بارمشاهده شد 2