سوال
آیا اسفنکتر ابتدای روده ی باریک دوازدهه نام دارد؟
در حال بررسی 0
پزشکی 11 ماه 1 پاسخ 215 بارمشاهده شده 2