پرسش
آیا اسفنکتر ابتدای روده ی باریک دوازدهه نام دارد؟
بدون پاسخ معتبر 0
1 سال 2 پاسخ ها 483 بارمشاهده شد 2