دانستی ها

تخمیر چیست

تخمیر پدیده ای است ناشی از مجموعه فعالیت های زیستی که در آن ترکیبات آلی دارای مولکول های بزرگ به ترکیبات دارای مولکول های کوچک تر و ساده تر شکسته و تجزیه(کاتابولیسم) شده از فرآیند آن علاوه بر ایجاد ترکیبات آلی ساده تر، دی اکسیدکربن و انرژی نیز آزاد می گردد…

با بیان دیگر تخمیر تجزیه ناقص بعضی از متابولیت ها(ترکیبات آلی) به ترکیبات ساده تر همراه با انرژی توسط عامل تخمیری است. در گیاهان تخمیر بیولوژیکی تنها تخمیر الکلی نبوده، ممکن است با کمی تخمیر لاکتیک نیز همراه باشد، برخی از سازواره های حیاتی(میکروارگانیسم ها) مانند قارچ های میکروسکوپی نیز قادر به تخمیرهایی مانند تخمیرهای سیتریک و اکسالیک روی قندهای شش کربنی(هگزوزها) و تخمیر استیک روی الکل اتیلیک و غیره هستند. باکتری ها عامل انواع دیگری از تخمیر در طبیعت هستند. تخمیر بوتیریک سلولز لاشه برگ ها و تجزیه آن ها که سبب افزایش ترکیبات آلی خاک می شود و هم چنین تخمیرهای تعفنی مواد آلی توسط باکتری ها صورت می گیرد.

پاستور اولین کسی است که نقش مخمرهای الکلی را نشان داد. بهترین مثال مخمرها، مخمرهای خمیرترش یا مخمر نانوایی است. اگر این مخمرها در محیط کشت گلوکز و در حضور اکسیژن کافی قرار گیرند، به شدت تقسیم شده، اکسیژن جذب کرده، دی اکسیدکربن آزاد می سازند. بیشترین سرعت واکنش های ناشی از تنفس و شدت اکسیداسیون گلوکز این مخمرها که از گروه آسکومیست هستند هنگامی است که تنفس هوازی دارند اگر این مخمرها در داخل یک ظرف در بسته کشت داده شوند پس از مصرف اکسیژن محدود و معین داخل ظرف و آزاد ساختن گازکربنیک دیگر قادر به تنفس عادی نبوده، شروع به تخمیر باقی مانده مواد می کنند. آغاز تخمیر ایجاد اکسید کربن همراه با اتانول است و بوی اتانول در این هنگام وقوع عمل تخمیر را در محیط کشت معلوم می کند.

C۶H۱۲O۶ >>>> ۲C۲H۵OH + ۲CO۲ :∆G = -۳۳ Kcal تخمیر
C۶H۱۲O۶ + ۶O۲ >>>> ۶CO۲ + ۶H۲O :∆G = ۶۸۶ Kcal تنفس

تخمیر همیشه با تشکیل الکل همراه نیست، در تخمیر ترکیبات دیگری مانند گلیسیرول نیز بوجود می آیند. پیدایش ترکیبات فرعی غیر از الکل در پدیده تخمیر و حضور این ترکیبات در محیط عمل از نظر ادامه تغییر اهمیت فراوان دارد. رشد مخمرها در شرایط تخمیری(تنفس بی هوازی) بسیار کند است، در شرایط تخمیر انرژی آزاد شده از مقدار معینی مواد قندی مانند یک گرم گلوکز محلول، درحدود ۲۱ بار کمتر از حالت تنفس عادی(هوازی است) انرژی حاصل از پدیده تخمیر بیشتر به صورت حرارت تلف می شود. محیط در حال تخمیر نسبت به محیطی که در آن تنفس عادی صورت می گیرد بسیار گرم تر است. تخمیر الکلی تحت اثر مجموعه در همی از آنزیم های درون سلولی به نام(زیماز) صورت می گیرد. مجموعه آنزیمی هنگامی که مخمرهای آن زنده باشند بیشترین اثر تخمیری را دارند. بازده تخمیری آنزیم ها در خارج از سلول بسیار ضعیف تر از آنزیم های داخل سلول زنده است. بین اثر طبیعی آنزیم ها، نیروی زیستی و ساختار سلولی مخمرها بستگی هایی وجود دارد و به اصطلاح تخمیر پدیده ای درون سلولی است و آنزیم های استخراج شده از مخمرها در خارج از سلول بخش مهمی از قدرت تخمیری خود را از دست می دهند.

هنگامی در ذخایر قندی یک بافت پیش می آید که در شرایط عادی از هوا قرار داشته، در آن تنفس بی هوازی پیش آید. اگر بخشی از یک بافت ذخیره ای دارای مواد قندی، مانند قطعاتی از غده چغندر بخش از میان بر میوه های آبدار و شیرین مثل انگور را داخل یک ظرف در بسته با مانومتر قرار دهیم، در بافت های قطعات مزبور ابتدا تنفس عادی با جذب اکسیژن و دفع دی اکسیدکربن صورت می گیرد. از آن جا که اکسیدکربن حاصل از تنفس عادی بعدا در داخل شیره واکوئلی سلول های بافت حل می شود، فشار داخلی ظرف با جذب اکسیژن موجود به تدریج کم می شود وقتی اکسیژن درون ظرف تمام شده به ناچار شرایط بی هوازی(تخمیر) پیش آمده، با ازدیاد تدریجی اکسیدکربن و الکل در ظرف، بالا رفتن فشار داخلی آن شروع می شود. تخمیر به وسیله خود بافت ها و بدون حضور میکروارگانیسم ها و مخمرها صورت گرفت. این تخمیر که در کلیه بافت های گیاهی، میوه های سبز مانده در تاریکی و حتی در جلبک ها و قارچ ها نیز کم و بیش دیده می شود تخمیر درون بافتی و عاری از مخمر می گویند. تخمیر درون بافتی در بسیاری از دانه های جوان مانند نخود که پوسته آن نسبت به اکسیژن تا اندازه ای قابل نفوذ است و هم چنین در بیشتر میوه های آبدار که اکسیژن در بافت های داخلی آن ها معمولاً کم است امری عمومی است. بویژه اگر مقدار زیادی میوه در یک جا انبار شود، موجبات و شرایط تخمیر در آن ها کاملاً فراهم می شود. با توجه به مطالب فوق و تخمیر درون بافتی، باید آن را پدیده ای عمومی در گیاهان دانست و توجه به این امر که آنزیم های تشکیل دهنده زیماز منشا گیاهی دارند، تخمیر را باید امری طبیعی در گیاهان به شمار آورد. پدیده تخمر درون بافتی با مرگ یاخته های بافت مورد تخمیر معمولاً ارتباط ندارد، اگر بافت های در حال تخمیر در هوای آزاد قرار داده شوند، تخمیر درونی آن ها متوقف شده تنفس عادی مجدداً آغاز می شود. تخمیر در گیاهان فقط از نوع الکلی نیست همراه با ایجاد الکل ترکیبات دیگری مانند جوهر لیمو(اسید سیتریک)، اسید مالیک، اسید اکسالیک و اسید تارتاریک نیز کم و بیش بوجود می آیند.

شدت تخمیر را با قرار دادن اندام دارای ذخیره قندی مانند دانه ها، غده ها و یا میوه ها در یک محیط فاقد اکسیژن و دارای ازت می توان به دقت اندازه گرفت و برای این سنجش از روش اندازه گیری دی اکسیدکربن آزاد شده نیز می توان استفاده کرد. ولی چون واکنش های دیگر هم زمان با تخمیر می توانند CO۲ متصاعد کنند این روش ممکن است دقیق نباشد. بنابراین اندازه گیری مقدار الکل تولید شده از تخمیر معمولاً بهتر می تواند معرف و تعیین کننده شدت تخمیر باشد. مقدار الکل حاصل از تخمیر در واحد زمان در یک ترکیب قندی تقریباً معادل همان نسبتی است که از اندازه گیری شدت تنفس به دست می آید.

ساز و کار تخمیر الکلی تقریباً مشابه ساز و کار(مکانیسم) تنفس عادی است و در بیشتر پیامدهای واکنشی، همانند هم هستند. برای مطالعه مکانیسم تخمیر، به واکنش های تخمیر الکلی می پردازیم. تخمیر الکلی فقط روی گلوسیدها صورت گرفته، خود شامل دو مرحله است:
– مرحله اول انتهای پیامدهای واکنشی که حالت زنجیره ای دارند، همان مسیر EMP یا گلیکولیز است که به تشکیل اسید پیروویک ختم می شود.
– مرحله دوم با تجزیه اسید پیروویک که خود سرآغاز پیامدهای واکنشی جداگانه ای است که به هیچ وجه ادامه یا بخشی از مسیر گلیکولیز نیست شروع می شود. اسید پیروویک با آن که در آخر مسیر گلیکولیز و پایان تمام پیامدهای زنجیره ای آن مانند هگزوزها، تری اوزها و همه اوزهای شکسته و تخریب یافته قرار دارد خود از گلوسیدها به شمار نمی آید. شروع تخمیر الکلی از راه گلیکولیز با استالوئید است. استالوئید را می توان به وسیله سولفیت سدیم از عصاره های تخمیری به صورت بی سولفیت جدا و استخراج نمود. در تخمیر الکلی به ازای مصرف هر مول گلوکز دو مول NADPH۲ دو مول ATP و دو مول اسید پیروویک حاصل می شود. در دومین مرحله تخمیر که تبدیل اسیدپیروویک به الکل اتیلیک است N ADH۲ حاصل از مسیر گلیکولیز مصرف و تبدیل شده، از تمام واکنش ها فقط دومول ATP که حاصل از فسفریلاسیون های وابسته به متابولیت های این مرحله است باقی خواهد ماند واکنش کلی تبدیل گلوکز به الکل اتیلیک بطور خلاصه عبارت است از: C۶H۱۲O۶۲CH۳CH۲OH+۲CO۲ + ۲ATP بازده نظری تخمیر در حدود ۴۴% و کمی بیش از بازده تنفس است. تجزیه گلوکز در واکنش های تخمیری ناقص بوده از آن فقط ۲ مول ATP حاصل می شود. در فرآیندهای تنفس تجزیه گلوکز بطور کامل صورت گرفته، ۳۶ مول ATP از آن نتیجه می شود.

برچسب ها
پدیده تخمیر تخمیر تخمیر الکلی شدت تخمیر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن