پرسش
آیا اسفنکتر ابتدای روده ی باریک دوازدهه نام دارد؟
بدون پاسخ معتبر 0
2 سال 2 پاسخ ها 696 بارمشاهده شد مبتدی 3