پرسش
آیا اسفنکتر ابتدای روده ی باریک دوازدهه نام دارد؟
بدون پاسخ معتبر 0
2 سال 2 پاسخ ها 632 بارمشاهده شد مبتدی 2