پرسش
سیاه چاله ها اجرامی هستند که وجود آنها ثابت شده و با اطلاعاتی که در مورد آنها به دست امده این را میدانیم که به دلیل گرانش بالای این اجرام نور نمیتواند از درون انها فرار کند و به همین ...
بدون پاسخ معتبر 0
1 سال 1 پاسخ 150 بارمشاهده شد مبتدی 2