چرا با کشیدن ناخن روی تخته سیاه بدنتان به لرزه می افتد؟

بستن