راهنمایی

به سوال دات آی آرخوش آمدید.


 

این پایگاه برای سهولت درپرسش سوال،تسریع درانجام جواب وهمانندیک دیکشنری انلاین وکامل برای سوالات بی جواب شما می باشد.دراینجا شمارا کمی با این پایگاه آشنا خواهیم کرد.

سوال دات آی آر

  • چگونه شروع کنم؟

برای استفاده ازسیستم ارسال سوال،شما می بایست حتماعضواین پایگاه باشید.درغیر اینصورت فقط خواهیدتوانست دیدگاه های خودرا در سوالات درج نمایید.اگرهنوزعضو نشده اید اینجارا کلیک کنید

  • چطور سوالاتم را بپرسم؟

برای اینکه سوالات خودرا به پایگاه ارسال کنید از اینجا اقدام کنید.دقت کنید،سوالات شمابه پایگاه ارسال می شود،تازمان تایید شدن سوالتان صبورباشید واز ارسال مکرر سوالتان شدیدا خودداری کنید،چراکه هیچ کدام تاییدنشده وبه نمایش درنخواهند آمد.به محض تایید شدن توسط یکی ازمدیران پشتیبانی،سوال شما بروی پایگاه قرارخواهدگرفت.

  • جواب سوالات من را چه کسی خواهدداد؟

جواب سوالات شماراکاربران می توانند بدهند،مدیران نیز درصورت داشتن پاسخی برای آن می توانند به سوالات شماپاسخ دهند.پس بعدازاینکه سوالتان بروی پایگاه قرارگرفت،صبور باشیدتا یکی از مدیران ویا کاربران پاسخ آن را به شما بدهد.

  • من درچه زمینه هایی میتوانم سوالاتم را مطرح نمایم؟

شما تمامی سوالات خودرا،اعم ازهر موضوعی می توانید بپرسیدوجواب آن را بگیرید.هیچ محدودیتی برای هیچ موضوعی وجود ندارد(بجزمسائل غیراخلاقی که توسط مدیران تایید نخواهند شد)

  • آیامن می توانم پس از پرسیدن سوالی،سوال دیگری را بلافاصله مطرح نمایم که هیچ ربطی به موضوع سوال قبلی نداشته باشد؟

بله،شما می توانیدبعداز ارسال سوال خود،سوال دیگری را نیز برای تایید ارسال نمایید.دقت نماییدکه سوال جدید مشابه سوال قبلی نباشد وگرنه تایید نخواهدشد.

 

  • من می توانم مطالب این پایگاه راهرجایی که علاقه داشتم استفاده شخصی از آن داشته باشم؟

خیر،مگر باذکر منبع می توانید مطالب را به هرجایی نشر دهید.

 

 


 

اگرهمچنان سوالی درمورد نحوه کاربا این پایگاه رادارید که غیر از موارد گفته شد هست می توانید ازلینک زیر برای ارسال آن اقدام نمایید.

تماس با ما

بستن