پاسخ شما را از بهترین پاسخ برداشت.

-5
۱۳۹۸/۰۱/۲۳  -  ۳:۲۷ ق.ظ

پاسخ شما را به بهترین پاسخ مبدل کرد

+5
۱۳۹۸/۰۱/۲۳  -  ۳:۲۵ ق.ظ

شما به پرسش جواب دادید

+2
۱۳۹۸/۰۱/۲۳  -  ۳:۲۳ ق.ظ